საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2023-2024 სასწავლო წლის I სემესტრი

აკადემიური კალენდარი

ცხრილში ცვლილებების გამო მომდევნო კვირის ცხრილი გთხოვთ გადაამოწმოთ ყოველ შაბათს

I (შემოდგომის) სემესტრის X კვირის ცხრილი

პედაგოგები/Teachers

ჯგუფები/Groups

აუდიტორიები/Rooms

შუალედური გამოცდების ცხრილი

სამშენებლო ფაკულტეტი/Faculty of Civil Engineering

ენერგეტიკის ფაკულტეტი/Faculty of Power Engineering

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი/Faculty of Mining and Geology

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი/Faculty of Chemical Technology and Metallurgy

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი/Faculty of Transportation and Mechanical Engineering

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი/Faculty of Architecture, Urban Planning and Design

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი/faculty of law and international relations

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი/Faculty of Informatics and Control Systems

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა/Design International School

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი/Faculty of Agricultural Science and Biosystems Engineering

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი/Faculty of Business Technology

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/Faculty of Engineering Economic, Media Technology and Social Sciences

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი/Faculty of Sustainable Mountain Development

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი/Faculty of Informatics and Control Systems

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი/Faculty of Mining and Geology

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი/Faculty of Business Technology

სამართლისა და საერთაშორის ურთიერთობების ფაკულტეტი/Faculty of Law and International Relations

აგრარული მეცნიერებები და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი/Faculty of Agricultural Science and Biosystems Engineering

ენერგეტიკის ფაკულტეტი/Faculty of Power Engineering

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი/Faculty of Architecture, Urban Planning and Design

სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი/Faculty of Transportation and Mechanical Engineering

სამშენებლო ფაკულტეტი/Faculty of Civil Engineering

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა