საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2023-2024 სასწავლო წლის II სემესტრი

აკადემიური კალენდარი

ცხრილში ცვლილებების გამო მომდევნო კვირის ცხრილი გთხოვთ გადაამოწმოთ ყოველ შაბათს


პროფესიული სწავლების ცხრილი 15.07.2024-დან

პედაგოგები/Teachers

ჯგუფები/Groups

აუდიტორიები/Rooms


დამატებითი გამოცდების ცხრილი / Additional Exams

სამშენებლო ფაკულტეტი/Faculty of Civil Engineering

ენერგეტიკის ფაკულტეტი/Faculty of Power Engineering

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი/Faculty of Mining and Geology

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი/Faculty of Chemical Technology and Metallurgy

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი/Faculty of Transportation and Mechanical Engineering

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი/Faculty of Architecture Urban Planning and Design

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი/Faculty of Law and International Relations

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი/Faculty of Informatics and Control Systems

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი/Faculty of Agricultural Sciences and Biosystem Engineering

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი/Faculty of Business Technologies

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/Faculty of Engineering Economics, Media Technologies and Social Sciences

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი/Faculty of Sustainable Mountain Development

testing.gtu.ge - დამატებითი გამოცდების ცხრილი / Additional Exams

ცენტრი 1 / Center 1

ცენტრი 2 / Center 2

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ დამატებით გამოცდებში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ სტუდენტებს, რომელთა შეფასება დასკვნითი გამოცდის ჩაბარების შემდეგ არის FX (41-დან 51 ქულამდე ან/და დასკვნით გამოცდაზე ვერ გადალახეს ზღვარი - მიიღეს 11 ქულაზე ნაკლები).

Please, pay attention, for the additional exam, after passing the final exam the students have to FX (From 41 till 51 or/and who did not pass the minimum point less than 11 points). 


სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა