საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2021-2022 სასწავლო წლის I სემესტრი

 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება 16 მაისიდან 21 მაისის ჩათვლით

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


2021-2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის პროფესიული სწავლების ცხრილი (16.05.2022-21.05.2022)

სააუდიტორიო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების ცხრილი

დისტანციური ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი


2021-2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის X კვირის ჰიბრიდული ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების ცხრილი


დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


იმ სტუდენტებისთვის, ვინც ვერ ახერხებს რეგიონებიდან ჩამოსვლას, ლაბორატორიული მეცადინეობები ფიზიკაში ჩატარდება დისტანციურად:

  •        წულუკიძე მანანა - ორშაბათი 17:00 - ფიზიკა 3 - Zoom ID: 990 057 1388
  •    ხოჭოლავა დარეჯანი - ორშაბათი 15:00 - ფიზიკა 1.1, ფიზიკა 1, ფიზიკა, ზოგადი ფიზიკა - Zoom ID: 260 760 9454
  •   ბეროზაშვილი მანანა - ორშაბათი 11:00 - ზოგადი ფიზიკა 2, ზოგადი ფიზიკა B, ფიზიკა 2.1, ფიზიკა 4.1 - Zoom ID: 256 336 0038


სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა