საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2022-2023 სასწავლო წლის I სემესტრი

2022-2023 სასწავლო წელი/2022-2023 Academic Year

აკადემიური კალენდარი

Academic Calendar

ყურადღება!

ცხრილში შესაძლო ცვლილებების გამო გთხოვთ, ყოველი კვირის ბოლოს გაეცნოთ მომდევნო კვირის ცხრილს.

Attention!

Due to possible changes in the table, please check the next week's table at the end of each week.

X კვირის ცხრილი/Timetable of the X week

პედაგოგები/Teachers

ჯგუფები/Groups

აუდიტორიები/Rooms


ყურადღება!

საგამოცდო და ელექტრონულ სასწავლო რესურსების ცენტრში შუალედურ გამოცდებზე დასასწრებად აუცილებლად იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

Attention!

To attend the midterm exam at the center of exam and e-resources take an ID card/passport with you! 

შუალედური გამოცდების ცხრილი/The Midterm Exam Schedule

სამშენებლო ფაკულტეტი/Faculty of Civil Engineering

ენერგეტიკის ფაკულტეტი/Faculty of Power Engineering

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი/Faculty of Mining and Geology

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი/Faculty of Chemical Technology and Metallurgy

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი/Faculty of Transportation and Mechanical Engineering

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი/Faculty of Architecture, Urban Planning and Design

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი/Faculty of Law and International Relations

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი/Faculty of Informatics and Management Systems

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა/Design International School

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი/Faculty of Agricultural Scieces and Biosystems Engineering

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი/Faculty of Business Technology

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/Faculty of Engineering Economic, Media Technology and Social Sciences

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი/Faculty of Sustainable Development of the Mountain


დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა