საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2021-2022 სასწავლო წლის I სემესტრი

XV სასწავლო კვირის სასწავლო ცხრილი

სააუდიტორიო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების ცხრილი

დისტანციური ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი


დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი ფაკულტეტების მიხედვით (სტუდენტებისათვის, რომელთაც აღებული აქვთ მე- II; მე- IV; მე- VI  და მე- VIII სემესტრის სასწავლო კურსები)

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

იმ სტუდენტებისათვის, ვინც ვერ ახერხებს რეგიონებიდან ჩამოსვლას, ლაბორატორიული მეცადინეობები ჩატარდება დისტანციურად!

  • წულუკიძე მანანა - ხუთშაბათი, 15 საათი  Zoom ID: 990 057 1388 - ზოგადი ფიზიკა 1, ზოგადი ფიზიკა A, ზოგადი ფიზიკა 1A, ზოგადი ფიზიკა 1.1, ზოგადი ფიზიკა,  ფიზიკა 1, ფიზიკა 1ა
  • ხოჭოლავა დარეჯანი - პარასკევი, 11 საათი Zoom ID: 260 760 9454 - ფიზიკა 2,   ფიზიკა 2.1
  • ბეროზაშვილი მანანა - შაბათი, 11 საათი Zoom ID: 256 336 0038 - ფიზიკა 3, ფიზიკა 3ა

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 


სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა