საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრი

2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის I კვირის სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ დაადგინა, რომ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული ყველა პირი გადაყვანილ იქნენ ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.


2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის კრებსითი ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა


სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია


სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა 

2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის ბაკალავრიატის სასწავლო განრიგის შესახებ


2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის მაგისტრატურის/დოქტორანტურის სასწავლო განრიგის შესახებ