საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრი

2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ" სტუ-ის 2021 წლის 12 მარტის №221961 ბრძანების ცვლილების შესახებ

დანართი 1


სტუდენტების საყურადღებოდ!

საგამოცდო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემის შემთხვევაში გთხოვთ,

გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე და შეავსოთ ფორმა

შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება 17 მაისიდან 22 მაისის ჩათვლით


შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი

ამშენებლო ფაკულტეტი 

ენერგეტიკა-ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა


2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის VIII კვირის

სააუდიტორიო მეცადინეობების ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა


2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის VIII კვირის

დისტანციური მეცადინეობების ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილიპირველკურსელთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი ან პირადი ნომერი. პაროლში - პირადი ნომერი. 


..პირველი კურსის სამივე საფეხურის პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

(ავტორიზაცია გაიარეთ პირადი ნომრით) 

გთხოვთ გაეცნოთ viciadmin-თან მუშაობის ინსტრუქციას


სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია


სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა