საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრი

2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ" სტუ-ის 2021 წლის 12 მარტის №221961 ბრძანების ცვლილების შესახებ

დანართი 1


სტუდენტების საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორისა და აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრში, კოვიდპანდემიის გათვალისწინებით, ყველა სტუდენტი გადაყვანილია სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე. შუალედური გამოცდები სრულდება 22 მაისს. შესაბამისად, იმ სტუდენტებს, რომლებმაც ვერ შეძლეს შუალედურ გამოცდაზე გასვლა, ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის ფარგლებში, მიეცემათ შუალედური გამოცდების აღდგენის საშუალება დასკვნითი გამოცდების დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე. აღნიშნულთან დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაცია წინასწარ განთავსდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

სტუ სწავლების დეპარტამენტი,

სტუ საგამოცდო ცენტრი.


2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის XIII კვირის

სააუდიტორიო მეცადინეობების ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა


2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის (II) სემესტრის XIII კვირის

დისტანციური მეცადინეობების ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი


პირველკურსელთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი ან პირადი ნომერი. პაროლში - პირადი ნომერი. 


..პირველი კურსის სამივე საფეხურის პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

(ავტორიზაცია გაიარეთ პირადი ნომრით) 

გთხოვთ გაეცნოთ viciadmin-თან მუშაობის ინსტრუქციას


სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია


სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა