საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2017-2018 სასწავლო წლის II სემესტრი

XX კვირის სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა
ყურადღება! გახსნილია დასკვნითი გამოცდის და დოკუმენტური მასალის დროითი ფანჯარა! დასკვნითი გამოცდის და დოკუმენტური მასალის დროითი ფანჯარა დაიხურება 24/07/2018 17:00-ზე!2017/2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ