საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრი


სასწავლო ცხრილი (XVIII სასწავლო კვირიდან)

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვაყურადღება!

გახსნილია XVII სასწავლო კვირის დროითი ფანჯარა! XVII სასწავლო კვირის დროითი ფანჯარა დაიხურება 20/02/2018 17:00-ზე!


ყურადღება!

გახსნილია დოკუმენტური მასალის დროითი ფანჯარა!ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის მსურველმა სტუდენტმა განცხადებასთან ერთად შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში უნდა წარადგინოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის №1473 დადგენილების (იხ. ბმული http://www.gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brz.1473.pdf) მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია (ჯანმრთელობის ცნობა – ფორმა №100, მოწმობა, სერტიფიკატი, შესაბამისი ფედერაციის/ნაკრების უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა და ა.შ.; დასაქმებულმა – სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან). განცხადების წარმოდგენის ვადაა 2017 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით.2017/2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ